Cookies

Yumeko maakt gebruik van cookies. Deze mogen wij alleen plaatsen met uw toestemming. Door het plaatsen van cookies kunnen wij uw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker maken. Door op “akkoord” te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Via “aanpassen” kunt u zelf bepalen welke cookies u wel of niet toestaat.

De impact van Yumeko katoen in India

In India werkt Yumeko samen met Chetna Organic, de coöperatie van biologische en fairtrade katoenboeren. Chetna werkt met kleine en marginale boeren aan de verbetering van hun levenstandaard en levensonderhoud en omvormen van de biologische landbouw tot een duurzame en winstgevende activiteit. Chetna is actief in de waterrijke regio's van Maharashtra, Odisha en Andhra Pradesh, met een landbouw oppervlakte van ongeveer 35.000 hectare. Chetna groeide van 234 boeren in 2004 tot ongeveer 10.000 in 2011.

Over Chetna

Er worden diverse middelen ingezet om de boeren te leren over ondernemerschap, bijvoorbeeld door het opzetten van belangengroepen en de bundeling van krachten van coöperaties. Er is een stichting opgezet, de Chetna Organic Farmers Association, die tot doel heeft om geleidelijk de eigendom van landbouwgrond  over te dragen aan de boeren en zich richt op de belangenbehartiging van de biologische- en fairtrade activiteiten.

Chetna stimuleert sociale empowerment van al haar leden en helpt met procedures om te voldoen aan de fairtrade-normen. Ze ontmoedigen gedwongen arbeid en pleiten voor gelijk loon voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Kinderen onder 15  jaar mogen niet in vast dienstverband werken; maar mogen wel meehelpen, zolang het niet hun opleiding, sociale- of morele ontwikkeling in gevaar brengt.

Biologische landbouw

De verschuiving in de landbouw van eigen voeding naar ‘cash crops’ gewassen zoals soja en katoen hebben de waterafhankelijke landbouw in India sterk geïntensiveerd. Vooral kleine en marginale boeren hebben hun behoefte aan krediet en werkkapitaal sterk zien stijgen, door hun afhankelijkheid van hybride, genetisch gemanipuleerde zaden, chemische meststoffen en pesticiden (met alle gezondheidsrisico’s van dien). De Indiase bankensector is onvoldoende ontwikkeld, waardoor boeren afhankelijk zijn van niet-institutioneel krediet. Dit heeft bijna onvermijdelijk geleid tot groeiende schulden, hogere uitgaven aan medische kosten; en het berokkend enorme milieuschade aan bodemgezondheid en –vruchtbaarheid.

Chetna Organic's biologische landbouw model is een veelzijdige middel voor dergelijke problemen. Toegang tot lokaal beschikbare financiële middelen en duurzame financiering modellen hebben de externe risico's sterk verminderd. Daarnaast kregen landbouwers betere prijzen, lagere inkoopkosten en betere netto winst.  De Chetna projecten bieden een veelbelovende beeld van de toekomst, in volledige harmonie met de natuur - en gezonder en veiliger dan voorheen.

Bodemgezondheid en vruchtbaarheid

De bodemkwaliteit in veel gebieden in India is drastisch is gedaald. Het natuurlijke ecosysteem (met regenwormen, nuttige insecten, vogels en diverse planten) is ernstig verstoord door chemische bedrijven; waterhuishoudingen zijn vergiftigd, en het grondwater raakt verder uitgeput. Ondanks zwaardere chemische bemesting wordt de productiviteit van de landbouwgrond drastisch beïnvloed.

Chetna is zeer actief met het bevorderen van ecologisch duurzame geïntegreerde landbouwsystemen door boeren innovatieve beheermethoden te leren voor de bodem, het water, biologische hulpbronnen, plagen, ziekten, genetische diversiteit, en behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Zaad

Natuurlijke zaden zijn in India in groot gevaar.  De privatisering van de zaad sector is gepaard gegaan door slechte regelgeving en ongebreidelde groei, waarbij de meest waardevolle zaadrassen en kiemplasma overgedragen werden aan het bedrijfsleven. Op dit moment is ca 80% van India’s katoen afkomstig uit genetisch gemodificeerd Bt-katoenzaad. Deze trend is veel breder, want verschillende traditionele -gewassen (granen, oliehoudende zaden, peulvruchten, groenten, fruit en bloemen) en vee en pluimvee sterven langzaam uit en worden ontoegankelijk.

Chetna Organic gelooft dat zaadveiligheid een absolute voorwaarde is voor het levensonderhoud en voortbestaan van kleinschalige huishoudens in India. Chetna blijft zich inzetten om het uitsterven van lokale variëteiten te stoppen om de diversiteit te behouden; door bijvoorbeeld samen met universiteiten een zaadbank van traditionele zaadrassen op te zetten.

Diversificatie van landbouw

Het economisch beleid van de regering heeft geen verbetering van de economische positie van boeren bereikt. Integendeel, er is een sterk toenemende verarming onder landarbeiders en pachters en een verslechterde voedselzekerheid in India. Dit heeft mede te maken met eenzijdige landbouw.

Chetna blijft zich daarom inzetten om de inkomstenbronnen van boeren te verbreden, met aanverwante sectoren, zoals de veeteelt, visserij, tuinbouw en de niet-agrarische sector. Zij verstrekken informatie, ondersteuning en doorlopende leningen voor coöperaties en andere lokale organisaties waardoor bijgedragen wordt aan minder risicovolle landbouwopbrengst.

Participatie van vrouwen

In India besteden vrouwen naast de huishoudelijke taken steeds meer tijd aan landbouw activiteiten. Maar ironisch genoeg worden vrouwen nauwelijks betrokken bij besluitvorming over landbouw en de gezinszorg. Vrouwen blijven een ondergeschikte rol spelen in de Indiase samenleving.

Chetna probeert via verschillende manieren vrouwen meer te betrekken bij en toegang te bieden tot de productie; en om een belangrijkere rol te spelen in de besluitvorming rond het huishouden en de gemeenschap.